Kategorie

 • Twisto pay

 • Doprava a platba

 • Banner

Vrácení zboží a reklamace 

  

Potřebujete vrátit zboží nebo uplatnit reklamaci? Žádný problém! Vyberte níže svou akci a postupujte podle následujících kroků.

1) Nejprve nás prosím kontaktuje na email: info@dianashop.cz.  Uveďte důvod reklamace, případně popište vadu.

2) Jakmile vám odpovíme a neuvedeme-li jinak, zboží pečlivě zabalte (aby nedošlo k jeho poškození cestou) a pošlete na níže uvedenou adresu. 

3) Připravte balíček, přidejte fakturu

4) Zboží nám můžete zaslat na adresu:

Pavel Hainrich

Dianashop.cz

Táboritská 1076/9

Praha 3 130 00

 

Nebo poslat na výdejní místo: Balíkovny a Zásilkovny 1-2 umobil Jaromírova 6 Praha 2.

Kde si zboží převezmeme, stačí zadat jako kontakt naše telefonní číslo: 608967962 kam nám přijde kód pro vyzvednutí zásilky.

 

Vrácení zboží ve 14. denní lhůtě

U nás zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14. denní lhůty od data jeho převzetí. Platí to samozřejmě i na objednávky s osobním odběrem. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.

 

Dodržení 14. denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

My jako prodávající si vyhrazujeme oprávnění odstoupit od kupní smlouvy z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží nebo nezaplacení ceny zboží ze strany kupujícího
 


Nákup na IČO

Nákupem zboží na IČO přicházíte o všechny výhody než může využít běžný spotřebitel. Jsou to
- možnost odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů
- záruka 24 měsíců
- lhůta na vyřízení reklamace  (30 dní)

 

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

 

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení
 • 1.1 Tento reklamační řád se vydává v souladu a ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.
 • 1.2 Poučení pro spotřebitele - reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího a popisuje postup, jakým způsobem uplatnit reklamaci zboží, které je předmětem kupní smlouvy mezi ním a prodávajícím.
 • 1.3 Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami před uzavřením smlouvy.
 • 1.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.
 • 1.5 Uzavřením smlouvy kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou reklamačním řádem dotčena.

2. Záruční podmínky
 • 2.1 Při výběru zboží je nutné, aby se kupující seznámil s druhem, variantami, vlastnostmi a dalšími informacemi o produktu.
 • 2.2 Virtuální prostor prodávajícího obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve virtuálním prostoru prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • 2.3 Po celou dobu užívání zakoupených produktů je nutné, aby kupující věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost produktů, jako např.: nadměrnou intenzitu jejich užívání, užívání k nevhodnému účelu.
 • 2.4 Nevhodná volba produktu nebo jeho poškození způsobené užíváním, které neodpovídá jeho povaze nejsou důvody k pozdější reklamaci. Také vada, která vznikla neodbornou manipulací nebo neodborným uvedením do provozu nemůže být důvodem k reklamaci.
 • 2.5 Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba.

3. Podmínky reklamace
 • 3.1 Vyskytne-li se u zakoupeného produktu v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.
 • 3.2 Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, vady materiálu nebo nekompletnost. Nikoliv na běžné opotřebení. Za vadu nelze považovat změnu stavu produktu, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného užívání nebo zásahu, nedostatečné nebo nevhodné údržby.
 • 3.3 Kupující musí oznámit prodávajícímu vady, jakmile tyto zjistí, nejpozději však do 24 měsíců od převzetí produktu.
 • 3.4 Kupující má v případě odstranitelné vady nárok na odstranění vady, doplnění toho, co chybí a nebo přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.
 • 3.5 V případě neodstranitelné vady může kupující odstoupit od smlouvy či se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny zboží.
 • 3.6 Dále nelze uplatňovat nároky na vady produktu, o které kupující věděl před koupí nebo pokud byla z důvodu existence vady poskytnuta sleva z kupní ceny zboží. Prodávající neodpovídá za vadu, která vyplývá z povahy věci. Pokud se jedná o vadu, kterou lze odstranit, nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy či výměnu zboží nárok.
 • 3.7 Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamovaný produkt kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Kupující je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající může odmítnout převzít k reklamačnímu řízení produkty, které nebudou splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.
 • 3.8 Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, kdy lhůta začíná běžet dnem následujícím po převzetí zboží.

4. Postup reklamace
 • 4.1 Reklamaci vad produktu uplatňuje kupující u prodávajícího.
 • 4.2 Kupující může uplatnit reklamaci prostřednictvím reklamačního systému k tomu účelu prodávajícím určeného, tento systém naleznete ZDE
 • 4.3 Místo pro uplatnění reklamace je místo určené a označené prodávajícím v jeho obchodních podmínkách jako místo pro uplatnění práv z vadného plnění a pro vrácení zboží.
 • 4.4 Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o příjmu reklamace nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení reklamace.

5. Lhůty pro uplatnění reklamace
 • 5.1 Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.
 • 5.2 Záruční dobu nelze zaměňovat s životností produktu, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může produkt vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

6. Závěrečná ustanovení
 • 6.1 V případě, že tento reklamační řád neobsahuje pravidla nebo informace pro úspěšné uplatnění reklamace, využijí se k tomuto účelu ustanovení obchodních podmínek na základě nichž byla uzavřena kupní smlouva o produktu, který je předmětem reklamace.
 • 6.2 Prodávající si vyhrazuje právo měnit tento reklamační řád.

  

Zboží nám nezasílejte na dobírku, nebude převzato! 

Reklamační formulář a odstoupení od smlouvy